1. De bestekken en prijsoffertes gelden als richtlijn onder voorbehoud wat betreft prijzen en leverbaarheid van materialen; indien de kostprijs van materialen en lonen wijzigingen ondergaan, behouden wij het recht voor deze op evenredige wijze aan te passen.
  .
 2. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering en uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
  .
 3. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken, moeten uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de verkoper. Als dat niet gebeurt, lmag de verkoper elke klacht verwerpen.
  .
 4. De koper moet een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken instellen binnen de maand na de ontdekking van het gebrek; als dat niet gebeurt, is zijn vordering in toepassing van artikel 1648 B.W., onontvankelijk; een verder gebruik van het materiaal na ontdekking van het verborgen gebrek, maakt de uitvoering evenzeer onontvankelijk.
  .
 5. Behoudens andersluidende waarborgmodaliteiten vanwege de leverancier van de verkoper, waarborgt de verkoper het geleverde materiaal (dienst na verkoop) tegen elk gebrek of fout in het materiaal gedurende 12 maanden. Die periode begint op de dag dat het materiaal ter beschikking van de koper wordt gesteld. De herstelling of vervanging van de onderdelen tijdens de garantieperiode verlengt de waarborg niet.
  .
 6. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, stakingen, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal, brand,…). De verkoper behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, dan wèl de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
  .
 7. De verkoper is niet verplicht te leveren indien de koper, sinds de koop, failliet is gegaan of in staat van onvermogen is geraakt, zodat de verkoper in het dreigend gevaar verkeert de prijs te verliezen; tenzij de koper borg stelt voor de betaling op het bepaalde tijdstip.
  .
 8. Het protest tegen de faktuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na faktuurdatum. Betwisting na deze termijn is laattijdig en niet ontvankelijk.
  .
 9. De faktuur is betaalbaar binnen de 8 dagen na de faktuurdatum, tenzij anders werd bedongen.
  .
 10. Bij niet betaling van de faktuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd ten belope van 8% per jaar van het faktuurbedrag.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag (met minimum van 125€ ) als schadevergoeding.
  .
 11. Bij niet naleving van de verplichtingen van de koper behoudt de verkoper zich het recht voor de levering en werken stop te zetten of te schorsen. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% van het faktuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper houdt zich het recht voor om de uitvoering van e overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.
  .
 12. Zolang de geleverde goederen of diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper; de koper kan ze alsdan niet in pand geven of ze als ‘zekerheid’, in de ruimste zin van het woord, gebruiken, evenmin doorverkopen.
  .
 13. Voor eventuele herstellingen moet de koper het toestel bij de verkoper binnenleveren en aldaar terug ophalen.
  .
 14. Bij het bestellen van Zoom-licenties verklaart de klant zich akkoord met de Terms of Service van Zoom.
  .
 15. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtsmachten van Brussel bevoegd.
  .