Privacyverklaring

Je krijgt deze Privacyverklaring omdat je een website van Dialog bezoekt. Als gevolg hiervan verwerkt deze onderneming gegevens over je die bestaan uit “persoonsgegevens“. Dialog beschouwt de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy als zeer belangrijk.

Tenzij anders aangegeven in een andere aan je gerichte verklaring, is Dialog NV, gevestigd te Vijfhoekstraat 38, 1800 Vilvoorde, België verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, aangezien het beslist waarom en hoe deze worden verwerkt en daarbij optreedt als de “verwerkingsverantwoordelijke“. In deze Privacyverklaring verwijst “we” of “ons” naar Dialog.

Deze Privacyverklaring bevat algemene informatie over persoonsgegevens die wij verwerken over alle bezoekers van onze websites evenals jouw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot alle persoonsgegevens die over je worden verzameld. Deze verklaring kan aangevuld worden met een bijkomende privacyverklaring over specifieke verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden op onze website, die je dan apart zal gecommuniceerd worden.

We adviseren je om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Als je nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via info@dialog.be.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij over jou?

Wij verzamelen verschillende soorten standaard-technische en transactionele persoonsgegevens tijdens jouw gebruik van onze websites die nodig zijn om de goede werking ervan te verzekeren, met inbegrip van:

 • informatie over jouw browser en apparaat (bijv. domein van de internetprovider, type en versie van jouw browser, besturingssysteem en platform, schermresolutie, fabrikant van het apparaat en model);
 • statistieken over jouw gebruik van onze website (bijv. informatie over de bezochte pagina’s, opgezochte informatie, tijd besteed op onze website);
 • gebruiksgegevens (d.w.z. datum en tijdstip van toegang tot onze website, gedownloade bestanden);
 • meer in het algemeen, alle gegevens die je ons verstrekt bij het gebruik van onze website.

 

Deze informatie wordt ofwel rechtstreeks door jou aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer je interageert met ons via de website) ofwel verkregen via derde partijen of via betrouwbare publieke bronnen.

Wij zullen persoonsgegevens van een minderjarige onder de leeftijd van 16 jaar niet opzettelijk verzamelen zonder de voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd te verkrijgen.

 1. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en we verwerken daarbij enkel de persoonsgegevens die relevant zijn voor dat doel. De persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens jouw gebruik van een van onze websites worden verwerkt voor één of meerdere van volgende gebruikelijke doeleinden:

 • om je informatie te verschaffen over onze producten, programma’s, diensten, jouw accounts en ons beleid;
 • onze website te beheren en te verbeteren (bijv. serverproblemen diagnosticeren, websiteverkeer optimaliseren, waar nodig webpagina’s integreren en optimaliseren);
 • het gebruik van onze website te meten (bijv. door het opstellen van statistieken over het websiteverkeer en het verzamelen van informatie over het gedrag van gebruikers en de pagina’s die zij bezoeken);
 • uw ervaring te verbeteren en de inhoud beter op je af te stemmen (bijv. door jouw selecties en voorkeuren te onthouden, door cookies te gebruiken);
 • gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten en inhoud aan je toe te sturen;
 • de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren en onze bedrijfsactiviteiten uit te breiden;
 • uit te kijken naar fraude, inbreuken en ander potentieel misbruik van onze website;
 • met de vereiste toelating te reageren op een officieel verzoek van een publieke of gerechtelijke autoriteit;
 • onze IT-middelen te beheren, waaronder infrastructuurbeheer en bedrijfscontinuïteit;
 • de economische belangen van de onderneming te vrijwaren en toe te zien op de naleving van voorschriften en rapportering (zoals het naleven van onze beleidsregels en de lokale wettelijke vereisten, belastingen en inhoudingen, het beheren van vermeende gevallen van wangedrag of fraude, het uitvoeren van audits en het verdedigen van geschillen);
 • archivering en bijhouden van registers; en
 • alle andere doeleinden te bereiken die door de wet of de autoriteiten zijn opgelegd.
 1. Op welke basis gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens niet verwerken zonder een gepaste rechtvaardiging zoals voorzien in de wet voor dat doel. Daarom zullen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als:

 • we jouw voorafgaande toestemming hebben verkregen;
 • de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen tegenover je na te komen of om op jouw verzoek precontractuele stappen te ondernemen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze juridische of wettelijke verplichtingen, of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden zwaarder doorwegen.

We zullen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze laatste basis altijd een evenwicht proberen te bewaren tussen onze gerechtvaardigde belangen en jouw privacy. Voorbeelden van dergelijke “gerechtvaardigde belangen” zijngegevensverwerkings-activiteiten die worden uitgevoerd:

 • om te kunnen genieten van kosteneffectieve diensten (we kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde platformen van leveranciers te gebruiken om gegevens te verwerken);
 • om onze producten en diensten aan te bieden aan onze klanten;
 • ter voorkoming van fraude of criminele activiteiten, misbruik van onze producten of diensten en de veiligheid van onze IT-systemen, -architectuur en -netwerken;
 • om een deel van ons bedrijf of de activa te verkopen of om de verwerving van ons gehele bedrijf of een gedeelte daarvan of onze activa door een derde partij mogelijk te maken; en
 • om onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren.
 1. Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens en aan wie worden ze overgedragen?

We zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze doorgeven aan derden die niet zijn aangegeven in deze Privacyverklaring.

In het kader van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacyverklaring, kunnen jouw persoonsgegevens toegankelijk worden gemaakt of worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers, op basis van een “noodzaak om te weten”-principe, zodat zij deze doeleinden kunnen verwezenlijken:

 • ons personeel;
 • onze andere leveranciers en dienstverleners die diensten en producten leveren aan ons;
 • onze leveranciers van IT-systemen, clouddiensten, databases en consultants;
 • onze zakelijke partners die gezamenlijk met ons producten of diensten aanbieden;
 • een derde aan wie wij onze rechten of verplichtingen overdragen of noveren; en
 • onze adviseurs en externe advocaten in het kader van de verkoop of overdracht van een gedeelte van ons bedrijf of activa.

De hierboven genoemde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden ingezien door of doorgegeven aan nationale en/of internationale regelgevende, handhavende, openbare of gerechtelijke instanties, wanneer wij daartoe verplicht zijn door toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.

De persoonsgegevens die wij van je verzamelen kunnen ook worden verwerkt, bekeken of bewaard in een land buiten het land waar Dialog is gevestigd, dat mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

Als we jouw persoonsgegevens doorgeven aan externe ondernemingen in andere rechtsgebieden, zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beschermd door (i) de toepassing van het beschermingsniveau dat is vereist door de lokale wetten inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op Dialog, (ii) te handelen in overeenstemming met onze beleidsregels en onze normen en, (iii) tenzij anders aangegeven, jouw persoonsgegevens uitsluitend door te geven op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. je kan om aanvullende informatie verzoeken in verband met internationale doorgifte van persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de geschikte beveiliging die is ingesteld door jouw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in hoofdstuk 8 hieronder.

 1. Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen dat een aangepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te geven aan jouw persoonsgegevens.
Deze maatregelen houden rekening met:

 • de stand van de techniek;
 • uitvoeringskosten;
 • de aard van de gegevens; en
 • het risico van de verwerking.

Het doel hiervan is ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Bovendien voldoen wij bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

 • we verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 • wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd (voor dit laatste kunnen we je vragen de persoonsgegevens die we over je bewaren te bevestigen en we vragen je ook om ons uit eigen beweging op de hoogte te stellen wanneer jouw persoonlijke omstandigheden veranderen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw persoonsgegevens actueel worden gehouden); en
 • gevoelige gegevens over uzelf die je vrijwillig verstrekt, verwerken wij in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en strikt zoals vereist voor de hierboven vermelde relevante doeleinden, waarbij de gegevens uitsluitend door het relevante personeel worden ingezien en verwerkt, onder de verantwoordelijkheid van een van onze vertegenwoordigers die is onderworpen aan een verplichting van professionele geheimhouding of vertrouwelijkheid.
 1. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan juridische of reglementaire vereisten.

De bewaartermijn is 24 maanden na jouw laatste gebruik/toegang van de relevante website. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

 1. Hoe gebruiken we cookies en andere gelijksoortige technologieën op onze websites?

7.1 Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar jouw computer worden verzonden wanneer je onze websites bezoekt. We gebruiken cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

We gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om je te identificeren, maar om nuttige informatie te vergaren over de manier waarop onze website wordt gebruikt, zodat we deze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door middel van cookies worden in een gepseudonimiseerde (versleutelde) vorm verzameld en zijn onderworpen aan jouw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking, zoals hieronder uiteengezet.

In het bijzonder kunnen we een aantal van de volgende soorten cookies gebruiken:

 • cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface (d.w.z. cookies die jouw voorkeuren opslaan);
 • verificatiecookies (d.w.z. cookies die je in staat stellen onze websites te verlaten en ernaar terug te keren zonder jouw identiteit opnieuw te moeten verifiëren);
 • videospelercookies (d.w.z. cookies die gegevens opslaan die nodig zijn om video- of audiomateriaal af te spelen en jouw voorkeuren op te slaan);
 • eerste-partij analytische cookies (d.w.z. cookies die de door je bezochte pagina’s opslaan en informatie verstrekken over jouw interactie met die pagina’s); en
 • derde-partij analytische cookies (d.w.z. cookies van externe leveranciers die de statistieken van onze website volgen en omgekeerd).

Je kan jouw browser zodanig aanpassen dat deze je op de hoogte stelt wanneer er cookies naartoe worden gestuurd. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je dit ook volledig weigeren door in jouw browser de daarvoor bestemde instellingen aan te passen. Hou er echter rekening mee dat onder bepaalde omstandigheden jouw weigering om cookies te accepteren of jouw specifieke browserinstellingen invloed kunnen hebben op jouw ervaring op de website en je kunnen belemmeren bepaalde functies op onze websites te gebruiken. Tot slot kan je ook reeds ingestelde cookies wissen.

Voor meer informatie over hoe je cookies op jouw apparaat kan beheren, gelieve de helpfunctie van jouw browser te raadplegen of te surfen naar www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe je dit kan doen op een breed scala van browsers.

7.2 Andere technologieën 

We kunnen ook andere technologieën gebruiken op onze websites om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor dezelfde doeleinden als hierboven uiteengezet, waaronder:

 • internet-tags (zoals actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en 1-op-1 GIF’s, dit zijn technologieën die ons in staat stellen om de hits van gebruikers te volgen); en
 • Adobe Flash-technologie (inclusief Lokaal Gedeelde Flashob je cten, tenzij je jouw instelling aanpast).
 1. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen

Je kan de volgende rechten uitoefenen onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn vastgelegd:

 • het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens zoals die door ons worden verwerkt en, als je van mening bent dat gegevens die op je betrekking hebben onjuist, verouderd of onvolledig zijn, om correctie of aanpassing ervan te verzoeken;
 • het recht op een verzoek voor het wissen van jouw persoonsgegevens of de beperking ervan tot specifieke categorieën van verwerking;
 • het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing; en
 • het recht om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens te vragen, d.w.z. dat de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan je worden teruggegeven of aan de persoon van jouw keuze worden doorgegeven, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zonder belemmering van onze kant en met inachtneming van jouw vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Als je een vraag hebt of de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kan je een e-mail sturen naar info@dialog.be of een brief richten aan Dialog NV, Vijfhoekstraat 38, 1800 Vilvoorde, België, met een scan van jouw identiteitskaart voor identificatiedoeleinden. Wij gebruiken deze gegevens alleen om jouw identiteit te verifiëren en bewaren de scan niet na afloop van de verificatie. Wanneer je ons een dergelijke scan stuurt, zorg er dan voor dat je jouw foto en nationaal identificatienummer of equivalent op de scan onzichtbaar maakt.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je jouw verzoek richten aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via info@dialog.be, die jouw bezorgdheid zal onderzoeken.

In elk geval hebt je naast jouw hierboven genoemde rechten ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

 1. Hoe word je op de hoogte gesteld van wijzigingen in onze Privacyverklaring?

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring zullen je van tevoren worden meegedeeld door een individuele mededeling via onze gebruikelijke communicatiekanalen (bijv. per e-mail) en/of via onze websites (via banners, pop-ups of andere meldingsmechanismen).

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie. Deze technologie laat gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten toe om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk. Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken op de gebruikers van deze website. Hiervoor worden cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Als er een IP-adres wordt meegestuurd worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd. Door middel van cookies kan het gedrag van gebruikers op de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte aanbevelingen van producten en advertenties gebaseerd op de interesses van de gebruiker.

Als je liever geen gerichte advertenties te zien krijgt kan je cookies van Google voor die hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website: https://www.google.com/settings/ads/.

Het beleid van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van Dialog NV. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun beleid en procedures. Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).